BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med personer som har demens. Metod: En strukturerad litteraturöversikt genomfördes. Vid datainsamling tog vi hjälp av databaserna Cinahl och Pubmed där vi selekterade fram åtta vetenskapliga, kvalitativa artiklar som studerades, analyserades samt kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:S mall. Resultat: Denna litteraturöversikt fokuserar på sjuksköterskans erfarenhet av verbal och icke-verbal kommunikation inom demensvård. Kommunikationen kan dessutom vara stödjande eller styrande. Resultatet visar att vid en progressiv utveckling av diagnosen kommer den icke-verbala delen av kommunikation att få en allt betydelsefullare del i sjuksköterskans kommunikation med den sjuka. Kommunikationen är inte ensidig utan även den som är beroende av omvårdnad kommer också kommunicera, så småningom, på en ickeverbal nivå för att kunna nå dialog och ett samförstånd. Slutsats: Den här litteraturöversiktens resultat förtydligar det nödvändiga i att omvårdnadspersonal kan behöva synliggöra det komplexa i icke-verbal kommunikation inom demensvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)