Kvalitetsarbete på produktionsnivå inom svensk tillverkningsindustri

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Denna studie är en kandidatuppsats om kvalitetssäkring där syftet har varit att undersöka hur tillverkningsföretag arbetar med kvalitetsarbete inom produktion för att öka mervärde åt kund och stärka företags konkurrenskraft. För att besvara syftet har följande frågeställningar utformats: ➢Hur sker prioritering av kvalitetsproblem i tillverkningsföretag? ➢Hur arbetar tillverkande företag med produktkvalitet och hur påverkar det företagets konkurrenskraft. Grunden till studien är en forskningsansats utifrån fallstudiemetoden där existerande vetenskapliga teorier har jämförts med ett verklighetsbaserat kvalitetsproblem. Den teoretiska referensramen har använts för att skapa förståelse och insikt för problemet i en bred kontext. Fallstudien har utförts på ett medelstort formsprutningsföretag i Mellansverige där kvalitetsbrister har resulterat i defekter på detaljer. Studiens ansats var aktionsforskning med både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av observation, intervjuer, dokumentation och experiment. Resultaten visar att flera kriteriersom exempelvis rätt prioritering, standardisering och kunskap om processenhar betydelse för kvalitetsarbete samt att kriteriernas relationer är väsentliga för att säkerställa produktkvalitet. Från experimentet framkomdet att direktiv från den vetenskapliga referensramen till parameterinställningar var tvärt emot vad experimentets utfall visade. Det är dock viktigt att uppmärksamma att förändringar av parameterinställningar kan leda till förbättring av en defekt men kan ge uppkomst till en annan. Därmed är det väsentligt att vid komplexa processer ha fungerande kommunikationsamt bred kunskap och insikt iprocessen. Genom att fokusera på kvalitetsarbete kan företag öka kapacitet och kundnöjdhetvilket skapar grunden till konkurrenskraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)