Villkor för effektiva schemaläggningsprocesser : En flerfallsstudie i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

Sammanfattning: I den här studien undersöks schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Schemaläggning i skolan är en komplex verksamhet som har stor påverkan på lärares arbetsvillkor och elevers förutsättningar för lärande. Därför är det av stor betydelse att schemaläggningen håller hög kvalitet. Till följd av skolreformer på 1990-talet decentraliserades beslutsfattandet över schemaläggningen. Decentraliseringen ställer stora krav på enskilda skolors ansvarstagande, vilket innebär att lokala förutsättningar får stor betydelse för schemaläggningens resultat. Det är därför av intresse att undersöka vilka faktorer som främjar skolors schemaläggning. Syftet med studien är att undersöka vilka villkor som behöver uppfyllas för attschemaläggningsprocessen i en gymnasieskola ska vara effektiv. Effektiva schemaläggningsprocesser definieras med utgångspunkt från tidigare schemaläggningsforskning. Studien har genomförts i form av en flerfallsstudie där två komparativt utvalda gymnasieskolor undersökts och jämförts. Intervju användes som datainsamlingsmetod och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Faktorer som påverkar och begränsar schemaläggningsprocesserna kunde på så sätt identifieras. Med utgångspunkt ifrån en jämförelse av resultaten från de båda fallen föreslogs fyra villkor som möjliggör effektiva schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Två av dessa villkor behandlar hur schemaläggarens arbete bör struktureras: Schemaläggaren bör använda strategier för att hantera begränsande faktorer i schemaläggningen och schemaläggningsarbetet bör fokuseras på dess kärnuppdrag. De övriga två behandlar de strukturella förutsättningarna för schemaläggning: Skolan behöver ha stabilt elevunderlag och undervisningsgrupperna på skolan bör vara utformade på ett sätt som stödjer schemaläggningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)