Robotic Process Automation i praktiken : En studie om följder av automatiserade processer i organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Robotic Process Automation (RPA) är ett mjukvaruverktyg som möjliggör automatisering av processer som annars skulle utföras av en människa. Studiens syfte är att undersöka vilka följderna kan vara av att automatisera processer med RPA i organisationer. I litteraturen föreslås att automatisering kan leda till effektivisering, värdeskapande och förändring av yrkesroller. För att få förståelse för vilka följderna av RPA kan vara, användes en kvalitativ intervjumetod, där respondenter från sex organisationer intervjuades utifrån ett semistrukturerat förhållningssätt. Resultatet indikerar att RPA leder till effektivisering främst genom att arbetsuppgifter som tidigare riskerade att bli liggande, nu blir gjorda och att vissa arbetsuppgifter kan utföras snabbare. Det visar också att RPA uppfattas leda till värdeskapande genom kvalitetsförbättringar, minskad arbetsbörda och ett mer meningsfullt arbete. Resultatet visar däremot inte på att RPA leder till förändringar i yrkesroller, men utesluter inte heller att det kan ske på sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)