Redovisning av måluppfyllelse i ideella föreningar - en normativ studie med nyckeltal

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utveckla nyckeltal för olika slag av ideella föreningar som visar vad de har gjort för att uppfylla föreningens mål. Uppsatsens syfte är således normativt. För att fokusera karaktären hos nyckeltalen har en kvalitativ metod tillämpats. Vid framtagandet av nyckeltal har vi utgått ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att nyckeltalen som presenteras är ett resultat från att både ha studerat normer och teorier, såsom lagar och frivilligorganisationers rekommendationer, samt 25 ideella föreningars årsredovisningar. För att klarlägga vilka normer som styr årsredovisningens utformning redogör vi för Årsredovisningslagens bestämmelser samt för tidigare rekommendationer på nyckeltal. Vi redogör även kort för teorier om tilläggsupplysningar samt därefter mer djupgående teorier om nyckeltal. Studien har resulterat i flertalet nyckeltal, vilka exemplifieras nedan för respektive slag av förening: Biståndsorganisationer - antal ton kläder som sänts ut, Idrottsföreningar - antal utövare, Fackföreningar - antal tvister som har behandlats, Kulturföreningar - antal teaterföreställningar, Trossamfund - antal utdelade biblar, Utbildningsföreningar - antal studiecirklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)