Fel i häst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Victoria Leinehed; [2016]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: Tvister i anslutning till handel med hästar är vanligt förekommande varvid komplicerade rättsfrågor ofta uppstår och ställs på sin spets. Är den nyförvärvade hopphästen behäftad med ett köprättsligt fel med hänvisning till att den inte vill hoppa? Anses en häst felaktig till följd av att den vid en röntgenundersökning visar sig vara behäftad med en lös benbit? Vilken betydelse har avtalet i sammanhanget och vilka rättsregler träder in om ett avtal mellan parterna inte ligger till grund för hästköpet? För att besvara en fråga av nämnda karaktär krävs en noggrann iakttagelse av samtliga omständigheter som förekommit vid hästköpet. Huruvida en defekt eller en avvikelse hos en häst utgör ett köprättsligt fel eller inte prövas i det enskilda fallet och kan med beaktande av hästens användningsområde med flera faktorer resultera i olika utfall. Hästen används ofta till flera typer av ändamål vilket är av direkt relevans vid felbedömningen. Att hästen är behäftad med en defekt eller en avvikelse innebär inte nödvändigtvis att hästen i köprättslig mening ska anses felaktig. En avvikelse kan också jämställas med ett skönhetsfel men har då sällan någon inverkan på hästens användbarhet. Skönhetsfelet kan dock vara i strid med avtalet och därför utgöra en felaktighet på den grunden. Att invärtes fel generellt sätt utgör dolda fel är ett felaktigt påstående. Huruvida ett fel är dolt eller inte beror på om felet i det enskilda fallet vid en sedvanlig undersökning borde uppmärksammats eller inte. Undersökningspliktens omfattning kan med hänsyn till uttalanden från säljarens sida med flera omständigheter såväl inskränkas som utvidgas. I många avseenden påverkas hästen av yttre omständigheter vilket i förening med hästens egna förutsättningar och egenskaper kan medföra en betydande svårighet att fastställa när ett fel uppkommit. En defekt kan vara medfödd men kan även uppkomma vid t.ex. en överansträngning av hästen. Även om ett fel i och för sig kan konstateras föreligga i hästen är dock tidpunkten då felet uppkommit en avgörande faktor. Därför är det inte förvånande att fler än en felgrund kan aktualiseras och därmed även ska beaktas vid bedömningen av om hästen är behäftad med ett köprättsligt fel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)