Det är inte en språklig utmaning vi möter, se möjligheten och inte hindret : En kvalitativ studie om inkludering av flerspråkiga elever i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Siroan Kader; John Forsén; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Utifrån den tidigare forskning som existerar kring inkludering behöver lärare utveckla sittarbete för att flerspråkiga elever ska lyckas i undervisningen. Denna studie syftar till att undersöka idrottslärares perspektiv på inkludering av flerspråkiga elever i ämnet idrott och hälsa. Studiens perspektiv på inkludering genomsyras av de teoretiska ramverk som ställs mot lärarnas uttalande och uppfattningar. Studien utgår från följande frågeställningar: -  1. Hur upplever lärare i idrott och hälsa arbetet med inkluderande av flerspråkigaelever i undervisningen? -  2. Hur beskriver idrottslärarna sina olika didaktiska val eller metoder för inkluderingav flerspråkiga elever? Metod Kvalitativ metod i form av intervjuer användes för att samla in det empiriska materialet från desex deltagande idrottslärarna. De deltagande idrottslärarna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval, förutsatte att de hade erfarenhet kring arbete med flerspråkiga elever. Införmaterialinsamlingen genomfördes en pilotstudie. Pragmatismen, sociokulturellt perspektiv, inkluderingstänkande och inkluderande exkludering har bildat det teoretiska ramverket somanvänts för att analysera uttalanden som berör inkludering av flerspråkiga elever. Resultat Lärare upplever generellt att inkludering innebär att alla elever ska vara delaktiga. Detframkommer olika uppfattningar om svårigheter kring inkludering i vissa moment, kulturella och språkliga skillnader och planering i undervisningen. Lärarna använder olika didaktiska valför att inkludera flerspråkiga elever i undervisningen. Majoriteten av idrottslärarna uppfattar att det optimala lärandet sker när elever ingår i samma lärandekontext, vilket gör inkluderingen viktig. Slutsats Utifrån studiens teoretiska ramverk är studiens slutsatser att lärarens didaktiska val ochförhållningssätt har stor påverkan på om eleverna blir inkluderade och delaktiga i undervisningen och uppnår målen. Studien visar att de intervjuade idrottslärarna har bredakunskaper för att inkludera flerspråkiga elever och samtidigt tydliggörs den utmaning och det ansvar som krävs för att eleverna ska bli inkluderade och därmed lyckas i undervisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)