Den digitaliserade hemtjänsten : Kopplingar mellan gruppers upplevelse av digitala scheman och psykosocial arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Syftet med den kvantitativa studien var att undersöka attityder inom olika grupper av anställda som arbetar med äldreomsorg i relation till användning av digitaliserade scheman. Med hjälp av det teoretiska perspektivet krav-, kontroll- och stödmodellen undersökte vi upplevelsen av att arbeta med digitaliserade scheman och den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet utvisade inte någon skillnad mellan grupper med avseende på kön, ålder, utbildning, anställningstid och anställningsform i förhållande till användning av digitala scheman. Vår slutsats blev att grupperna påverkas på liknande sätt vid användning av digitala scheman och att det inte finns några skillnader där. Däremot hittades samband mellan olika grupper vad det gällde den psykosociala arbetsmiljön utifrån krav- kontroll- och stödmodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)