Nu rör väl eleverna på sig tillräckligt ..eller?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Julius Gerth; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fysisk aktivitet förknippas med flera goda hälsofördelar. Ändå är barn och ungdomarotillräckligt fysiskt aktiva. Pojkar är mer fysiskt aktiva på minst måttlig nivå än flickor ochskillnaderna verkar öka med ålder. Barn och ungdomar blir även mindre fysiskt aktiva juäldre de blir. Skolämnet Idrott och hälsa har identifierats som en arena för fysiska aktivitet. Iundervisningen ges det tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av fysisk aktivitet. Forskningmenar att det finns ett behov att kartlägga elevers rörelsebeteende för diskussion om skolanshälsofrämjande uppdrag. Idag saknas det svenska studier i rörelsemätning under lektion iIdrott och hälsa hos gymnasieelever. Fysisk aktivitet kan mätas på olika sätt. Accelerometern(rörelsemätare) anses vara valid och tillförlitlig. Under tre veckor mättes och observerades 11klasser (121 elever i åldrar 16–18) under 41 lektioner. Undersökningen syftade till att mätamängd (procentuell andel av total lektionstid) inaktivitet, fysisk aktivitet med lätt intensitetoch med måttlig till hög intensitet. Undersökningen syftade också till att undersöka hurmycket pojkar respektive flickor rörde sig under lektion i Idrott och hälsa. Studien visade atteleven spenderade 22 procent i inaktivitet, 19 procent i lätt intensitet och 59% i minst måttligintensitet. Inga signifikanta könsskillnader kunde påvisas. Med observationsprotokoll somunderlag kunde dataresultat värderas och nyanseras. Data indikerade på hög fysisk aktivering,men medelvärde för effektiv undervisningstid var åtta minuter kortare än utsatt lektionstid.Studiens resultat kan brukas som underlag för diskussion om rörelseaktivitet och hälsa.Författaren eftersöker fler svenska likvärdiga studier med rika beskrivningar avlektionsinnehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)