Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. Idag är kunskapen om elevers läsvanor, motivation och attityder tämligen viktigt att känna till för yrkesverksamma inom skolan. Genom att använda kunskapen om elevers läsvanor och vad som motiverar dem kan svensklärare bidra till ökad läslust. Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera skillnader mellan pojkars och flickors läsmotivation, attityder till läsning av skönlitteratur och hur deras läsvanor ser ut, samt identifiera vilka faktorer som påverkar läsvanor, motivation och attityder. Metod: Den metod som har används i denna studie är kvantitativ metod med enkät som verktyg. En av fördelarna är att den möjliggör svar från flera respondenter där informationen kan analyseras statistiskt och generaliseras. Resultat: Resultaten visar att det finns skillnader mellan flickor och pojkars läsvanor och läsning av skönlitteratur, men även att hemmet påverkar barns läsvanor. Resultatet visar också att valet av litteratur och intressen påverkar elevers läsvanor. Båda könen har låg motivation till att läsa skönlitteratur och de prioriterar andra aktiviteter före läsning, exempelvis sociala medier, tv/datorspel och idrottsaktiviteter. Det visar sig även att flickorna har mer positiv attityd till läsning än pojkarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)