”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. Detta syfte utmynnar i följandefrågeställningar som besvaras i resultatet. Hur har könsroller, jämställdhet och sexualitetintegreras i skolans läroböcker för ämnet samhällskunskap? I vilken mån förekommerstereotyper samt på vilket sätt luckrar läromedlen upp eller befäster traditionell syn på genusmönster och sexuella relationer? Hur har grupper/ personer inkluderats eller exkluderats och framställs vissa typer av sociala rollmönster och sexualiteter som "acceptabla" i texten, hur kommer detta till uttryck? Vem vänder sig texten till genom språkbruk och exempel samt i vilken mån förekommer det explicita och implicita värdemässiga utgångspunkter som textenbygger på?I uppsatsen granskas fyra olika läromedel i samhällskunskap för mellanstadiet som är skrivnaefter 2011. Analysen sker ur ett kritiskt perspektiv med ett bredare perspektiv som antas varapåverkade av samhället och rådande makthierarkier. Utifrån resultatet kan det konstateras att moderna läroböckers innehåll skiljer sig åt. Trots samma utgångspunkt i läroplanen, färgas innehållet av författarens tolkning och aktiva val samt samhällets rådande ideal. I analysen urskiljs en avsaknad av utskrivning av de tre begreppen könsroller, jämställdhet och sexualitet. Den enda aspekt som genomgående förespråkas i alla läroböcker är jämställdhet. Homosexualitet berörs i alla böcker, men i endast en presenteras begreppen regnbågsfamilj, samlevnadsformer samt olika ord för olika livsstilar. Ingen av läroböckerna tar upp begreppet transsexualitet, men en bok tar upp ämnet att födas i “fel” kropp. Alla fyra läroböckerinnehåller stereotyper och därför befästs genusmönster och traditionell syn på sexualitet.Särskilt genomskådas heteronormen. Genom ifrågasättande av könsroller och männens ochkvinnornas olika sysslor, luckrar författaren upp traditionella mönster. Många av författarnalåter läsaren reflektera och fundera över dessa frågor. Mannen har dock ofta huvudrollen ochkvinnan beskrivs genom mannen. Författarna använder kön som en särskiljande faktor och enkomplexitet mellan samhällssynen och textens innehåll synliggörs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)