Vem kan man lita på? : förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen "Vem kan man lita på? Förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion" är författad av Malin Hagman vid Institutionen för Kommunikation och Medier vid Lunds universitet. Denna uppsats undersöker den mediala debatten om köttkonsumtion som uppstod i samband med att livsmedelskedjan Coop lanserade sin kampanj "#nyavardagsmaten" med tillhörande reklamfilm "Kära köttbit". Syftet är att skapa förståelse för hur risker i det moderna samhället tolkas och debatteras av medborgarna på sociala medier och hur legitimitet förhandlas mellan debattens deltagare. För att besvara dessa forskningsfrågor används Ulrich Becks definition av moderna risker, Pierre Rosanvallons teori om en ny form av medborgerligt deltagande samt Melanie Joy och Klaus Eders teorier om hur normativa och kulturella föreställningar om kött formar och påverkar människans agerande i olika situationer. Studiens resultat visar bland annat en fragmenterad opinion där olika intressen kommer till uttryck och där den mediala debatten blir ett sätt för medborgarna att bevaka sina intressen. Vidare framkommer det att individens relation till och syn på kött har betydelse för hur risken uppfattas, samt att legitimitet är ett omstritt begrepp i debatten. Uppsatsen avrundas med en sammanfattning av resultaten och resonemang kring den mediala debattens och det demokratiska samtalets framtidsutsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)