Vilken uppfattning har tekniklärarna av att ersätta eller komplettera läroböcker med digitala läromedel : En studie ur ett lärarperspektiv på gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Läroböcker ersätts eller kompletteras mot digitala läromedel allt eftersom i ämnet Teknik. Detta eftersom tekniken i samhället går väldigt fort och då håller inte böckerna som finns idag måttet. Studien visar vilken uppfattning tekniklärare har av att ha ersatt eller bytt ut böcker mot digitala läromedel på gymnasieskolan. Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning tekniklärare har av att ha infört eller ersatt läroboken med digitala läromedel.  Studien är en kvalitativ studie som har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att besvara syftet. Sju tekniklärare intervjuades och all material från intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av styrdokument, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Resultatet visade att tekniklärarnas uppfattning av digitala läromedel varierar. Det är inte  alla som skulle vilja byta ut läroboken mot digitala läromedel. Läroboken är ett färdigt koncept känner en del av lärarna och detta för att läroboken ofta har en färdig koppling till kursplanen och de centrala innehållen. Som lärare kan man spara tid till annat än att behöva planera eller sätta ihop eget material i digital form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)