Öar av kollegialitet - En kvalitativ studie om kollegiala arbets- och styrformer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att analysera hur kollegiala arbetssätt och kollegial styrning kommer till uttryck i organisationer som är toppstyrda och mångprofessionella, det vill säga professionellt heterogena, och som således inte omedelbart förknippas med kollegiala styrformer.Teori: Uppsatsens använder sig av kollegialitet som styrform som teori.Metod: Studien är inspirerad av grundad teori och CCM och vid inhämtning av empiriskt material finns det en del av observationer ute på fältet och ävensemistrukturerade intervjuer med deltagare från analysobjektet.Slutsatser: En kollegialitets styrform kan utvecklas i en toppstyrd, professionellt heterogen och i övrigt byråkratisk organisation. Öar av kollegialitet kan skapa en förvirring vid kontakter med andra delar av organisationen som har andra styrformer, som är mer en del av ett system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)