Att leva uppkopplad : Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av sociala medier – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sociala medier används idag av ungdomar och unga vuxna för att hålla sig socialt aktiva, ta del av vänners aktiviteter samt finna gemenskap. Självkänsla och känsla av sammanhang är delar som påverkar vår psykiska hälsa. Psykisk ohälsa beskrivs som ett individuellt tillstånd. Ångest, oro och sömnproblem är tre vanligt förekommande symtom. Syfte: Beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelser avsociala medier och dess inverkan på psykisk hälsa. Metod: Studien genomfördes somen litteraturöversikt. Artiklar av kvalitativ och kvantitativ metod valdes i avsikt att besvara studiens syfte. Resultat: Resultatet påvisar både negativa och positiva upplevelser relaterat till sociala medier och dess inverkan på ungdomars och unga vuxnas hälsa. De fyra teman som framkom som resultat för denna studien var: En plattform för gemenskap, ett ofrivillig beroende, det sekundära lidandet och känslan av att inte räcka till. Slutsats: Det förekommer både positiva och negativa upplevelser relaterat till användandet av sociala medier. Sociala medier kan bidra till ett ökat välbefinnande hos ungdomar och unga vuxna. Likaså kan sociala medier även medföra en negativ inverkan på den psykiska hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)