ATT BÄRA SLÖJA I SKOLAN : - En studie om några unga muslimska kvinnors slöjbärande i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Wictoria Dahl; [2018]

Nyckelord: Klädstilar; muslim; slöja;

Sammanfattning: Enligt Skolverket är klädsel något som normalt bestäms av individen själv men hur fria är unga muslimska kvinnor i dagens svenska skola i sina klädval? I den här kvalitativa fallstudien vill jag under-söka hur några muslimska unga kvinnor resonerar kring sina klädval och klädstilar i skolan. Resultatet visar att de muslimska tonårsflickorna har skapat sin identitet kring sitt slöjbärande och att de inom gruppen har olika sätt att bära sin slöja. Det har även visat sig att de som bär slöja gör det av främst kulturella och religiösa skäl och det är en del av deras identitet. Även om skolans styrdokument anser att man själv ska få välja sina kläder framkommer det att där finns motsättningar och problem i att vara ung muslimsk kvinna i en svensk skola. Jag hoppas med detta arbete att läsaren ska kunna få en ny syn på slöjbärande och de unga muslimska kvinnorna som väljer att bära slöja i dagens Sverige. Syftet är även att producera ett dokument som kan vägleda skolpersonal och samtidigt undvika missförstånd, diskriminering eller misstänksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)