En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum.Metod:Utifrån en historisk genomgång av den svenska bostadspolitikens framväxt och utveckling belyser vi hur grundläggande värdebegrepp, som ekonomism och demokrati har förflyttat sig över tid och rum. Runt det kronologiska berättandet, byggt på tidigare forskningslitteratur, spinner vi två teoretiska trådar om värdeförändringar och idéers resor. Vi har följt forskningen bakåt i tiden, men också studerat vad myndigheter som Boverket och Socialstyrelsen har att säga. Även internationella organ som OECD och FN har undersökts. Vi har följt den aktuella debatten i media och talat med några olika sakkunniga. Det bostadspolitiska området är brett och går att relatera till många andra politiska sakområden. Vi har avgränsat oss till data som förhåller sig på ett tydligt sätt till uppsatsens syfte.Resultat:Bostadspolitiken har rört sig från det individuella till det kollektiva och tillbaka igen. Idéer, med utgångspunkt i demokratiska och ekonomiska värden, finns ständigt närvarande men för att de ska bli verklighet behöver rätt samhällsvariabler infinna sig så de kan börja översättas, bli till objekt och handlingar. Vi visar hur ibland till synes inkompatibla värden, samspelar, ibland motverkar, ibland förstärker varandra. Vår slutsats är att demokratiska värden behöver vara starkare än de ekonomiska för att uppnå balans. Asymmetri är nödvändigt. Ingen av de lösningar vi har stött på i Sverige sedan 1850 har visat sig vara hållbar. Berättelsen belyser bostadsfrågans komplexitet där vi understryker att bostadspolitiken behöver ta ett socialt ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)