Omvårdnadsepikrisens betydelse i vårdkedjan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnadsepikrisen är den utskrivningsanteckning som sammanfattar viktiga händelser under en patients vårdtid rörande omvårdnadsfaktorer när vårdepisoden tagit slut. Termen omvårdnadsepikris ingår som ett så kallat huvudsökord i den svenska dokumentationsmodellen VIPS. Denna modell har tagits fram för att ge stöd åt de olika delarna av omvårdnadsprocessen. Neuropsykiatriska kliniken, avd 1 (NP) vid Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) genomför ett fortlöpande utvecklingsarbete gällande utformningen av omvårdnadsepikriser vari denna studie ingår som en del.Syfte: Att undersöka vilken betydelse omvårdnadsepikrisen utfärdad av NP har som underlag i det fortsatta omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård, särskilda boenden samt korttidsboenden. Metod: Kvalitativt och kvantitativt utformad enkätstudie baserad på ett strategiskt urval och presenterat med hjälp av en deskriptiv analysmetod. Totalt deltog 18 respondenter.Resultat: Sjuksköterskorna använder omvårdnadsepikrisen utfärdad av NP som ett underlag i den fortsatta omvårdnadsplaneringen. Detta motiverades bland annat med argumenten att det är viktigt att få bakgrundsinformation om patienten för att lättare kunna möta dess omvårdnadsbehov.Slutsats: De sjuksköterskorna som ingår i studien använder NP:s omvårdnadsepikriser som ett underlag för planering av det dagliga omvårdnadsarbetet. Att dessa sjuksköterskor tycker att NP:s omvårdnadsepikriser är till hjälp vid den fortsatta omvårdnadsplaneringen kan också utläsas. Eftersom studiens svar i princip bara behandlar åsikter om just NP:s omvårdnadsepikriser kan resultatet inte överföras såsom gällande för andra avdelningar inom slutenvården. Viss generalisering för undersökt poulation, det vill säga kommunala vårdboende som tar emot eller potentiellt kan ta emot patienter från NP, bör dock kunna göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)