Deserted and Wrecked Ships - Investigation of Swedish and international maritime law

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sjöfart har historiskt varit viktigt för samhällsutvecklingen i världen och uppskattning för havet under fritiden har länge värdesatts av alla åldrar och nationaliteter. Dessutom är sjöfarten ständigt under utveckling i och med den växande globala handeln. Spänningen och äventyren som haven har att erbjuda är obegränsade men med priset att så är även farorna. Dessa risker för självklart med sig olyckor vilka blir rättsliga frågor som kräver regler. Regleringarna kring ansvar för vrak är mycket komplexa. I svensk rätt finns de utspridda i ett flertal rättsakter medan de i internationell rätt huvudsakligen finns samlade i ett par större konventioner. Inom svensk rätt har regleringen kring vrak varit komplex under en längre tid och under tiden som den här uppsatsen har skrivits så har ett lagförslag om ändring av detta lämnats in för andra gången. Lagförslaget är baserat på The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks vilken har tillträtts av flera andra stater, däribland våra grannländer Danmark och Finland. Konventionen fyller ett stort hål som funnits i den existerande lagstiftningen dock finns det fortfarande luckor som behöver fyllas genom framtida vidareutvecklingar av lagstiftningen. Med nya konventioner som antas av ett flertal länder och mycket annan internationell lagstiftning blir det färre skillnader mellan olika staters lagstiftningar. Av detta följer att fler länder får en mer enhetlig lagstiftning och deras angreppssätt blir allt mer likt. Ett lagförslag med ett flertal likheter med IMO wreck removal Convention lades fram redan 1975, dock ledde aldrig förslaget till någon lagstiftning. Denna uppsats diskuterar de rättsliga aspekterna av att överge ett skepp både på internationellt vatten och på svenskt territorialvatten. Med huvudfokus på diskussioner och utredningar av den faktiska handlingen att överge skeppet och de rättsliga följderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)