Upplevelse av delaktighet i psykiatrisk omvårdnad-Ur ett patientperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Genomgående förändring av kulturen inom hälso- och sjukvård ställer krav på ett holistiskt förhållningssätt gentemot personer med psykisk ohälsa. Enligt lagtexter, föreskrifter och rekommendationer om personcentrerad vård i hälso- och sjukvård ska patienter ges möjlighet att aktivt delta i sin vård. Forskning tyder på att personcentrering är gynnsam ur ett ekonomiskt perspektiv utifrån kortare vårdtider och en ökad patienttillfredsställelse. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa och beskriva forskning om patientens upplevelse av delaktighet i psykiatrisk omvårdnad. Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med beskrivande analys med syfte att sammanställa och redogöra för tidigare publicerade studier med kvalitativ design. Resultat: Tre huvudteman om patientens upplevelse av delaktighet framkom i analysen: 1) Tema Ömsesidig information med subteman kommunikation, kunskap och vårdplanering. 2) Tema Bekräftelse med subteman respekt, bli sedd och hörd och unik person. 3) Tema partnerskap med subteman förtroende och delade beslut. Slutsats: Patienters upplevelse av delaktighet i psykiatrisk omvårdnad visar sig grundas i en ömsesidig information genom tvåvägs-kommunikation och kunskapsutbyte, bekräftelse som unik person med individuella behov och partnerskap som innebär en jämställd relation. Detta stämmer överens med personcentrerad vård där partnerskap, patientberättelse och dokumentation har definierats som centrala begrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)