En apokalypsens besynnerliga influenser : En ikonologisk analys av Yttersta domen av David Klöcker Ehrenstrahl

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

Författare: Erica Sandberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar karolinsk- och italiensk barockkonst samt dess historiska och kontextuella förhållanden. Syftet med uppsatsen är att analysera David Klöcker Ehrenstrahls monumentalmålning Yttersta domen ur ett ikonologiskt perspektiv. Uppsatsen behandlar komparativ metod, och ställer således Ehrenstrahls målning i komparation med Michelangelos frescomålning Ytterst domen samt Pietro da Cortonas takplafond Providentia Divina. Uppsatsen tillämpar ikonologisk teori med utgångspunkt i Michael Baxandall’s teoribildning och analyserar främst det bibliska motivet Yttersta domen i relation till samhälleliga- och sociala förhållanden under karolinsk tid samt jämför det katolska och lutherska formspråket. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)