Influencers anpassning under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om svenska influencers kommunikationsstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Författare: Linnéa Sundsvik; Sozan Kader; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Influencers anpassning under Covid-19 pandemin  Undertitel: En kvalitativ studie om svenska influencers kommunikationsstrategier  Författare: Sozan Kader & Linnea Sundsvik  Handledare: Anna Sörensson  Examinator: Navid Ghannad  Nivå: Kandidatuppsats inom internationell marknadsföring (15 HP), VT-2021  Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse över influencers kommunikationsstrategier har  påverkats under Covid-19 pandemin. samt att möjligtvis vägleda influencers vid eventuella  framtida samhällskriser.   Frågeställning: Hur har Covid-19 pandemin påverkat kommunikationsstrategierna för  influencers i Sverige?   Teoretisk referensram: Det här kapitlet kommer diskutera relevanta teorier som kommer att  användas för att svara på studiens frågeställning. Kapitlet kommer även ta upp tidigare  forskning för att få en fördjupad bild kring forskningsämnet.   Metod: Detta kapitel beskrivs de metoder som författarna har valt att använda sig av i denna  studie, samt en problematisering kring de valda metoderna för insamling och bearbetning av  data / material. En kvalitativ studie har valts att genomföras; därmed strävas det inte efter  generalisering. Vid beskriver av dessa teorier i följande text används ordet företag, som  hänvisar till influencers. När man använder konsumenter hänvisar det till influencers sociala  nätverk, dvs. följare.  Empiri: I detta kapitel kommer den insamlade empiriska data att presenteras. Den empiriska  data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med två deltagande influencer, benämnda  Respondent 1 och Petra. Den empiriska data redovisar de deltandernas erfarenhet relaterat till  arbetes forskningsfråga.  Analys: I detta avsnitt presenteras analysen av den insamlade empirin. Detta kapitel kommer  att bestå av analyser utformade av empirin med grund i de utvalda teorierna,  relationsmarknadsföring, influencer - kommunikationsstrategi samt eWOM. Det framkommer  även en jämförelse mellan intervjukandidater för att få en djupare förståelse kring ämnet.   Slutsats: I detta kapitel sammanfattas resultatet av studiens frågeställning med koppling till  studiens teori och empiri. Kapitlet inkluderar även förslag från författarna för vidare forskning  inom detta forskningsområdet.  Nyckelord: Influencer, Influencer marketing, Covid-19, eWOM, Relationsmarknadsföring

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)