Patientvärdighet i vården ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Att vara patient innebär att befinna sig i en utsatt situation. Inom omvårdnad är därför de etiska frågorna av stor betydelse och rätten till värdighet är en grundläggande princip. Sjuksköterskan har en viktig roll för att bevara och främja patientens upplevelse att bli bemött med värdighet. Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor tänker kring värdighet inom omvårdnad och hur de arbetar för att bevara patienters värdighet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Metodbeskrivning: Kvalitativ studie med individuella intervjuer som analyserats genom innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att bemötande, respekt för autonomi, integritet och delaktighet lyftes fram som grundläggande aspekter inom värdighet. Att utgå från individen, skydda kroppen och främja autonomi, genom att utforska vad patienten själv kan göra och därefter främja självständigheten, beskrevs som betydelsefulla faktorer i omvårdnadsarbetet. Slutsats: Intervjupersonerna var samstämmiga kring vad värdighet innebär och hur det kan främjas. Tidspress och stress lyftes som den främsta orsaken som försvårade deras främjande av patientens värdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)