Interaktiv skrivtavla i skolan – en pedagogisk tillgång?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sofie Fabo; [2012]

Nyckelord: interaktiv skrivtavla; Smartboard; IKT; sociokultu;

Sammanfattning: ___________________________________________________________________________Syftet med min uppsats är att undersöka vad den interaktiva skrivtavlan har för funktion i skolan ochge en tydligare bild om den används på ett sätt som stödjer läroplanens mål.Studien har genomförts på tre olika skolor i Göteborg med omnejd. På varje skola har pedagogenobserverats under ett lektionspass då de på något sätt använder sig av den interaktiva skrivtavlan medelever i åldrarna 6-9 år. För att få ett mer trovärdigt resultat har pedagogerna även intervjuats. Ävenrektorerna på vardera skola har intervjuats.Därefter är resultatet analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv då det perspektivet hargenomsyrat utbildningen på lärarprogrammet och också är det perspektiv som dagens forskningarbygger på. Efter det kommer de faktorer som intervjuerna visar är viktiga för att den interaktivaskrivtavlan ska få en pedagogisk funktion i skolan lyftas.Studien visar att användandet av den interaktiva skrivtavlan är på väg att få en plats och en pedagogiskfunktion i skolan men att det fortfarande finns utrymme att förbättra användandet. Detta genom attdels se på användandet av den interaktiva skrivtavlan ur ett sociokulturellt perspektiv och på det sättetfrämja lärande och också genom att uppfylla de faktorer som pedagoger och rektorer anser är viktigaför att den interaktiva skrivtavlan ska få en pedagogisk funktion i skolan. Genom att lyfta behovet avrätt anpassad utbildning i hur den interaktiva skrivtavlan kan användas för pedagogerna, öka tillgångenpå lämpligt material men främst ge pedagogerna tid att utveckla sina egna kunskaper inomanvändandet av den interaktiva skrivtavlan så tror jag att den interaktiva skrivtavlan har en störrechans att få en pedagogisk funktion i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)