Tidsdriven ABC-kalkylering inom tredjepartslogistik : Tillämpningar för att driva produktivitet hos PostNord Logistics TPL i Norrköping

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

Sammanfattning: PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom tredjepartslogistik i Norden. Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för logistikaktiviteter i samband med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser åt flera återförsäljare. Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten och därför fokuserar ledningen på produktivitet, exempelvis genom effektivisering och högre precision vid bemanningsplanering. Studiens syfte var därför att utveckla en kostnadsmodell baserat på tidsdriven ABC-kalkylering för den operativa verksamheten i däcklagret, som kan tillämpas för att stödja PostNords arbete med att driva produktivitet. Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) är en metodik för att uppskatta åtgången av resurser som personal och maskiner för olika transaktioner, produkter eller kunder. Genom att modellera aktiviteter i tidsekvationer som bygger på tidsuppskattningar är det möjligt att visa vad som påverkar tidsåtgång. Tidsekvationer för de tre aktiviteterna montering, lossning och inlagring utvecklades. Tillvägagångsättet bestod av avstämningar och bearbetning av data, regressionsanalyser, tidsstudier, intervjuer, observationer samt färdigställande och verifiering av kostnadsmodeller i Excel. De färdiga kostnadsmodellerna uppvisade både rimlighet och lovande precision dag-för-dag. Därefter utvecklades fyra användargränssnitt; what-if analyser för montering, lossning och inlagring samt bemanningsplanering för montering. Via användbarhetstester inspirerade av tänka-högt-metoden visades att verktygen var användbara och att de förväntas kunna stödja arbetet med att driva produktivitet i form av effektivisering och bemanningsplanering. I litteraturen finns ett uttalat behov av vidare studier av metodiken TDABC, inklusive designprocessen för TDABC och specifikt framtagning av tidsuppskattningar för tidsekvationerna. Den här studien bidrar till metodiken på följande fyra sätt. 1) En övergripande metod (process) för tidsdriven ABC-kalkylering som framtida studier kan använda. 2) Lärdomar kring specifika aspekter av den övergripande metoden som intervjuer, avstämningar och bearbetning av data samt användning av regressionsanalyser och tidsstudier. 3) Exempel på egenskaper hos den färdiga kostnadsmodellen och implikationer av dem. 4) Anvisningar gällande viktiga val (ställningstaganden) för modelleringen av tidsekvationer och implikationer av dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)