Har företagen dig i ett (h)järngrepp? : En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Sofia Bern; Maja Persson; [2013]

Nyckelord: neuromarketing;

Sammanfattning:

Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intresse men även kritik och ifrågasättanden. Förmågan att tyda konsumentens hjärnaktivitet skulle kunna medföra att neuromarketing öppnar konsumentens svarta låda, vilket innefattar dennes känslor och preferenser. Att öppna den svarta lådan inkluderar både möjligheter och risker, den fascinerar och forskningen reflekterar över till vilken grad det är möjligt att kartlägga hjärnaktiviteter. Neuromarketing har ifrågasatts på grund av den etiska problematik som medföljer vid sammanslagningen av neuroforskning, marknadsföring och kartläggningen av konsumentens köpprocess. I denna studie kommer detta att undersökas ur ett konsumentperspektiv under problemformuleringen: Vad anser konsumenten om neuromarketing och under vilka förutsättningar är denna typ av marknadsundersökning acceptabel? Genom denna studie vill vi undersöka och skapa förståelse för konsumentens uppfattning gällande neuromarketing. Studien visar att kännedomen om neuromarketing är låg och vidare att konsumentens attityd mot området är tämligen negativt. Konsumenten kan identifiera fördelar som disciplinen medför, dock framgår det tydligt att de är under uppfattningen att det är företagen som får en positiv utdelning vid användandet av neuromarketing. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)