Influencers på Instagram : en studie om kvinnors köpbenägenhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Influencer marketing påstås vara ett marknadsföringsverktyg som ligger rätt i tiden. Dennamarknadsföringsmetod handlar om att använda sig utav influencers för att sprida ett företagsvarumärke och produkter. På sociala medier kan influencers lägga upp bilder och videos ochmånga anser att influencer marketing är mer trovärdigt och personligt än till exempel reklampå TV. Denna trovärdighet bidrar till att konsumenters köpbenägenhet ökar eftersom mankänner tillhörighet och samhörighet med influencers.Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse influencer marketing har påInstagram och om de har någon inverkan på unga kvinnors köpbenägenhet, och i så fall vilkeninverkan det har. Två forskningsfrågor har tagits fram för att uppfylla syftet och med hjälp avett kvalitativt angreppssätt och vetenskapliga artiklar har forskarna jämfört det insamladeempiriska materialet. Den kvalitativa metoden bestod av tre stycken fokusgrupper där urvaletvar unga kvinnor mellan 20–25 år.Efter att ha analyserat resultatet har forskarna kommit fram till att influencer marketing har enstor påverkan på unga kvinnors köpbenägenhet. Forskarna menar att det som en influencerlägger upp på Instagram inte alltid behöver leda till ett köp, utan det leder mer till att ett behovoch en köpbenägenhet skapas av de bilder som dyker upp i flödet. Hur influencer marketinguppfattas av konsumenter är något individuellt men det tycks ändå vara enmarknadsföringsmetod som fungerar då det upplevs trovärdigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)