Militära interventioner och klassisk liberalism : En idéanalys av John Locke och John Stuart Mill

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att rättfärdiga militära interventioner med stöd i klassisk liberal politisk teori. För ändamålet har de klassiskt liberala filosoferna John Locke och John Stuart Mill analyserats. Undersökningen är utförd medelst en text- och idéanalys av några av filosofernas portalverk. Resultatet av studien visar ett tydligt stöd för vissa sorters militära interventioner och att det faktumet är djupt rotat i flera etiska och moraliska överväganden som Locke respektive Mill gör. Slutsatsen i uppsatsen är därav att det finns klassiskt liberala argument för att genomföra militära interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)