Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

Sammanfattning:

En stor del av fastighetskrediterna på den svenska fastighetsmarknaden kommer under de närmsta åren att refinansieras. Detta i kombination med striktare kapital- och likviditetskrav samt riskkontroll, innebär att fastighetsinvesterare kommer att söka sig till kapitalmarknaden för alternativa finansieringskällor. Detta öppnar upp för värdepapperisering av fastigheters hyresflöden som ett intressant finansieringsalternativ. Värdepapperisering är ett förfarande som innebär att relativt homogena tillgångar eller fordringar med förutsägbara betalningsflöden överlåtes till ett Special Purpose Vehicle (SPV) vars enda uppgift är att äga tillgångarna eller fordringarna. Förvärvet finansieras genom att SPV:n emitterar obligationer eller andra lätt omsättningsbara värdepapper som placeras hos investerare. I princip alla typer av fordringar kan värdepapperiseras som exempelvis kreditkortsskulder och billån, men värdepapperisering av fastighetslån är det vanligaste. I Sverige har det till dags dato endast genomförts två värdepapperiseringar med fastigheters hyresflöden som underliggande tillgång. Den mest utmärkande av dessa får anses vara Fysikcentrum i Stockholm, vilket innefattade en emission av obligationer till ett värde om totalt 1,7 miljarder kronor. I och med den ökade efterfrågan på såväl investerings- samt finansieringsalternativ i kombination med stramare regelverk, som Basel III, bör intresset för denna typ av värdepapperisering öka. Exemplet Fysikcentrum tyder på att värdepapperiseringar av fastigheters hyresflöden lämpar sig väl vid nybyggnadsprojekt där ett stabilt hyresflöde kan säkerställas genom en långsiktig och säker aktör, såsom en statlig eller kommunal hyresgäst. Värdepapperisering av detta slag är förenliga med en rad potentiella fördelar, såsom effektivare prissättning av risker samt lägre finansieringskostnader i förhållande till traditionella finansieringsalternativ. Då det rör sig om ett komplext finansiellt instrument bör det dock poängteras att kunskapskravet bör vara väl uppfyllt. Slutligen får värdepapperisering, i tider med skillnader i prissättning av fastigheter mellan kapital- och fastighetsmarknad, anses vara en fördelaktig metod för att avyttra fastigheter. Detta kan motiveras med anledning av den arbitragemöjlighet som uppstår p.g.a. skillnaden i prissättning hos de olika marknaderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)