Det organisatoriska sammanhanget ur ett processorienterat perspektiv - en fallstudie av ekonomistyrningen på Sydkraft Nät AB

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att beskriva och utreda hur processorientering och styrning förhåller sig till varandra för att analysera hur processorientering kan bidra till en bättre ekonomistyrning i företag i energibranschen. All ekonomistyrning innefattar att sända signaler genom organisationen. I en processorienterad organisation berör dessa signalerna förmågan att förstå processerna, för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av dessa. För att möjliggöra förståelsen krävs att organisationens strukturer och system är anpassade efter processorienteringen. Vi har i detta avseende bl.a. funnit hur en processanpassad organisationsstruktur medför att ansvarsområdena markerar processerna. Genom att ansvarsområdet följer processerna medföljer en learning by doing effekt där individen lär sig förstå processen genom att utföra sin obligerade uppgift. Vi har även funnit hur den övergripande filosofin möjliggör förståelsen genom att betona vägen till målet likväl som målet självt. Målstyrningen som filosofi blir för detta ändamål otillräcklig eftersom den enbart betonar målet. Styrsystemen måste enligt oss stödja betoningen på vägen till målet, vilket innebär att mätningar får en ökad betydelse i en processorienterad organisation. För att processorienteringen ska bidra till en bättre styrning krävs att styrningen sker efter processerna. Med denna styrningen kommer processorienteringens värderingar att spridas ner genom hela organisationen. Processorienteringen kan således bidra till en bättre styrning för ett företag i energibranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)