Bolagsskattens påverkan på marknadsvärdet : En eventstudie kopplad till kapitalstruktur

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Sverige genomförde vid årsskiftet 2012/2013 ytterligare en sänkning av bolagsskatten. Denna gång från 26,3 till 22 procent. Målet med sänkningen var att hamna under EU’s genomsnittliga bolagsskattenivå vilket skulle minska företags incitament till att fly Sverige för lågskatteländer. Samtidigt ville regeringen minska företagens skuldsättningsgrad.

I teorin sjunker värdet på skatteskölden vid en bolagsskattesänkning och därmed också värdet på företagen. Från företagens och ägarnas perspektiv innebär sänkt skatt högre nettovinst och således en högre utdelning. Hur reagerar marknaden?

Ett försök att besvara frågan görs genom att gruppera företagen efter skuldsättningsgrad och undersöka vad som händer med aktierna under den dag nyheten om bolagsskattesänkningen publiceras. Detta undersöks genom en eventstudie vilken avgränsas till Norden och andra marknader med liknande finansiellt system samt liknande lagstiftning. Till grund för undersökningen ligger aktier representerade på Stockholm OMX Large Cap.

Studien finner en signifikant positivt reaktion sett till hela marknaden när nyheten om bolagsskattesänkningen blir offentlig. Vid indelning efter skuldsättningsgrad visar företagen med lägst skuldsättning den högsta positiva reaktionen, medan företagen med högst skuldsättning visar en negativ reaktion, dock inte signifikant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)