Livet med följder efter stroke : Patienters upplevelser av hälsa efter stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke kan medföra kvarstående problem som kan orsaka konsekvenser för patienters hälsa ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor har till uppgift att vägleda patienter att hantera förändringarna som en stroke kan föra med sig. Problem: Forskning visar att vården till stor del fokuserar på den kroppsliga återhämtningen trots medvetenheten om att se människan som en enhet. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av hälsa efter stroke. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes valdes där 16 vårdvetenskapliga artiklar analyserades i resultatet. Resultat: Två teman kunde urskiljas, förändrad identitet och relationernas betydelse. Utifrån dessa skapades fyra subteman; Osäkerhet inför möten med andra, anpassning till ett nytt jag, behov av stöd från sjuksköterskor samt att vara beroende av anhöriga. Patienter upplevde sig som förändrade vilket bidrog till att de kunde urskilja både positiva och negativa delar av livet. Då stroke bidrog till en stor förändring i livet behövde patienter en trygg tillvaro med stöd från omgivningen. Slutsats: Sjukvårdspersonal kan stötta patienter i upplevelsen av hälsa genom att samtala och informera om vilka hinder de kan tänkas möta i samspelet med andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)