Konkursprognostisering : En studie om nyckeltalens betydelse vid konkurser i de svenska byggföretagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Idag är konkurser ett problem då många företag försätts i konkurs samt att de bidrar till konsekvenser som påverkar hela samhället. Byggföretag är hårt drabbade och det finns olika tillvägagångssätt, bland annat att genom olika modeller och nyckeltal, för att beräkna konkurser i förväg och ta åtgärder. Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera fem olika konkursprognostiseringsmodeller och dess nyckeltal i de svenska byggföretagen, för att se om någon eller några modeller är tillämpbara. Syftet med studien är vidare att jämföra våra resultat med resultatet från den litauiska studien och se om vi får ett liknande resultat. Metod: Studien har använt ett kvantitativt tillvägagångssätt där data har samlats in från årsredovisningar för att sedan tillämpas i fem konkursprognostiseringsmodeller. Vidare har nyckeltalen granskats bland annat utifrån en regressionsanalys. Resultat och slutsats: Ingen av de fem modellerna är tillämpbara i de svenska byggföretagen då ingen av påvisar en tillräckligt hög träffsäkerhet som anses pålitlig. Med hjälp av nyckeltal kan man till hög grad säga hur väl ett företag mår och därför till viss sannolikhet säga huruvida företaget kommer gå i konkurs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)