Anslagstid för diagnostiska anestesier vid hälta hos häst

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: INTODUKTION: Hälta hos häst är ett vanligt förekommande problem och kan kosta djurägarenmycket både i tid och i pengar (Keegan K. et al 2011). Höga krav ställs på veterinären attkunna identifiera ursprunget till hästens hälta. Diagnostiska anestesier (bedövningar) användsofta för att lokalisera smärtans ursprung och är ett effektivt hjälpmedel (Ross M.W. et al2011). Det finns olika typer av anestesier beroende på vilken struktur som ska bedövas;ledanestesi, ledningsanestesi samt infiltrationsanestesi. Vid kontroll efter att en anestesi harlagts, avgörs om hältan är oförändrad, har minskat eller försvunnit helt. Det finns få studier påanslagstid av diagnostiska anestesier gjorda och resultatet av befintliga studier varierar. En feltolkning av en diagnostisk anestesi kan leda till fel diagnos och behandling medkonsekvenser både för djurägaren och hästen.SYFTE: Att studera anslagstiden för olika typer av diagnostiska anestesier vid hälta hos häst.Kunskap om hur anslagstiden varierar skulle kunna bidra till en säkrare diagnostik vidhältutredningar.GENOMFÖRANDE: Åtta hästar som besökte UDS hästklinik hösten 2011 användes. Kriteriernaför att få ingå i studien var att hästarna var på ett förstagångsbesök för en ny hältutredning ochatt de hade en mätbar initial hälta i trav på rakt spår. Hästarnas hälta bedömdes bådesubjektivt av undersökande veterinär och med det objektiva rörelseanalyssystemet ”LamenessLocator” . Anestesier lades med Carbocain (2 % mepivakain utan adrenalin).RESULTAT OCH DISKUSSION: Denna studie ger en antydan om att anslagstider fördiagnostiska anestesier varierar, men eftersom antalet hästar var få och hade olika initialaproblem medförde detta att erhållna mätvärden för lagda anestesier var svåra att tolka och draslutsatser från. Några hästar uppvisade en mindre rörelseasymmetri efter lagd anestesi jämförtmed innan, medan andra hästar hade en oförändrad hälta genom hela utredningen. För att fåen bättre uppfattning om anslagstiden för en viss typ av lokalanestesi, i samband medhältutredningar, krävs att fler hästar med samma grundproblem studeras och utvärderas för attge ett tillförlitligt resultat. Att genomföra en experimentell studie med avseende på anslagstidvid diagnostiska anestesier hos häst vore värdefull för att få ett standardiserat resultat som ärlättare att analysera. Kunskapen om anslagstiden är viktigt inom hältutredning, eftersombedömningen och utvärderingen av en lagd anestesi underlättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)