Aktieåterköp och aktielikviditet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studien undersöker om ett faktiskt aktieåterköp påverkar en akties likviditet samt om storleken på aktieåterköpet kan ha en betydelse för likviditeten. Metod: För att besvara syftet utformas tre hypoteser som besvaras genom en kvantitativ undersökning via regressionsanalys. Teoretiska perspektiv: Studien har en deduktiv ansats som tar utgångspunkt i tidigare utarbetade teorier på området som försöker förklara sambandet mellan aktieåterköp och aktielikviditet. Det finns teorier både för varför aktielikviditeten borde påverkas och likaså varför den inte borde påverkas. Empiri: Tidigare studier inom aktielikviditet och återköp granskas. En egen undersökning utförs där data för 60 återköpande företag på Nasdaq OMX samlas in och sambandet mellan återköp och aktielikviditet analyseras. Resultat: Studien finner att aktieåterköp tycks påverka likviditeten i en aktie, dock kan endast signifikant samband visas på ett av fyra likviditetsmått. Effekten tycks vara positiv, vilket innebär att likviditen blir bättre på återköpsdagar. Storleken av återköpet tycks också påverka likviditeten positivt. Inga tecken tyder däremot på att det skulle finnas en optimal nivå på storleken av ett faktiskt aktieåterköp med hänseende till aktielikviditeten. Slutsats: Vi förstärker den bild som finns av aktieåterköpets inverkan på likviditeten på den svenska aktiemarknaden. Vi sluter oss också till den grupp av forskare som har hittat ett positivt samband mellan ett faktiskt aktieåterköp och likviditeten i aktien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)