Våld i nära relation, vart hamnar fokus? : En kritisk diskursanalys av nyhetsmedia

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Detta arbete är en kritisk diskursanalys där diskurser och teman gällande våld i nära relation och dess utsatta och förövare undersökts. Det empiriska materialet har bestått av tryckt rikstäckande nyhetsmedia, närmare bestämt Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens nyheter. De teoretiska utgångspunkter som använts är för att analysera materialet är intersektionalitet, för att se på maktbalansen mellan dessa kategorier och även språkets makt med fokus på det språk och diskurser som använts samt dess potentiella påverkan på samhällets uppfattningar om våld i nära relation. Resultatet visade ett stort fokus på det grova fysiska våldet i samtliga undersökningsfrågor och även att andra typer av våld förminskas eller hamnar i skymundan. Avslutningsvis diskuteras resultatet och eventuell påverkan av diskurserna som utlästs och även egna tankar och reflektioner om ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)