Fysisk aktivitetsnivå, stressnivå och förekomst av muskuloskelettala besvär hos ingenjörsstudenter och yrkesverksamma teknikkonsulter - en enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Det är vanligt att både studenter och teknikkonsulter upplever stress i sin vardag. Stressnivån kan variera bland annat beroende på ålder och kön. Livstidsprevalensen för nackbesvär är 50-70 % och för ländryggsbesvär 80 %. Besvären drabbar oftare kvinnor. Studier har visat att fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot stress och muskuloskelettala besvär. Syfte:Syftet var att kartlägga omfattningen av fysisk aktivitet, upplevd stressnivå och muskuloskelettala besvär hos en grupp ingenjörsstudenter respektive teknikkonsulter samt undersöka om det går att observera skillnader mellan grupper med hög/låg fysisk aktivitetsnivå, studenter/yrkesverksamma samt kvinnor/män. Studiedesign: Kvantitativ tvärsnittsstudie. Metod och material:Fyrtioen ingenjörsstudenter och 49 teknikkonsulter svarade på en enkät. Frågeformulären IPAQ, PSS-10 samt NMQ-E användes för att kartlägga fysisk aktivitetsnivå, upplevd stressnivå samt muskuloskelettala besvär hos respondenterna. Resultat: Av respondenterna hade 61 procent en hög fysisk aktivitetsnivå. De yrkesverksamma upplevde en marginellt högre stressnivå än studenterna. Bland de yrkesverksamma kunde en något högre stressnivå noteras hos de med hög fysisk aktivitetsnivå jämfört med hos de med lägre fysisk aktivitetsnivå. Kvinnorna i den undersökta gruppen med en lägre fysisk aktivitetsnivå upplevde högst stressnivå. Tretton procent av de yrkesverksamma respektive två procent av studenterna upplevde nackbesvär dagen då enkäten fylldes i. För ländryggsbesvär var punktprevalensen för yrkesverksamma tio procent och för studenterna två procent. Tretton procent av respondenterna med hög fysisk aktivitetsnivå respektive sju procent av de med låg fysisk aktivitetsnivå upplevde nackbesvär. Motsvarande prevalens för ländryggsbesvär var tio respektive tre procent. Konsulter med hög fysisk aktivitetsnivå hade i större utsträckning besvär i nacke jämfört med de som var fysiskt aktiva i lägre omfattning. Det fanns en något större andel män än kvinnor med hög fysisk aktivitetsnivå med ländryggsbesvär. Slutsats: Majoriteten av respondenterna var tillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendationerna från FYSS. I den undersökta gruppen var den upplevda stressnivån ungefär på samma nivå för studenter som yrkesverksamma teknikkonsulter. De yrkesverksamma i den undersökta gruppen hade större tendens till besvär i nacke och ländrygg jämfört med studenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)