Blackout? En studie om hur PR-kampanjen "Black" konstruerades för att passa in i medielogiken

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka och diskutera vem som har makten över vad som publiceras i medierna, och hur andra aktörer kan påverka medieagendan. Genom att studera strategin bakom en PR-kampanj vill vi bredda kunskapen och öka förståelsen för denna makt i allmänhet och nyhetsvärdering i synnerhet. PR-kampanjer kan ses som en marknadsföringsstrategi som genom att vara uppseendeväckande skapar sig utrymme bland nyhetsartiklarna. I uppsatsen har vi undersökt PR-kampanjen “Black”: en fabricerad händelse som innebar att artisten Tommy Nilsson skulle byta namn till “Black”, vilket senare visade sig vara reklam för choklad från företaget Marabou. I studien har vi genomfört en kvalitativ analys av dels pressmeddelandet som skickades ut angående namnbytet, och dels av en av de nyhetsartiklar som en tidning skrev om händelsen. Vi har även gjort en mindre kvantitativ undersökning av rapporteringens spridning. Vi har granskat kampanjen med hjälp av olika teorier om nyhetsvärdering för att kunna närma oss kampanjen från olika perspektiv. I studien används nyhetsvärdering både som teori och som metod. Resultatet har vi sedan diskuterat bland annat utifrån dagordningsteorin. Studien visar att händelsen fått relativt stort utrymme i nyhetsmedierna och därmed också med stor sannolikhet överförts från medieagendan till allmänhetens agenda - vilket man kan anta var Marabous mål med kampanjen. Studiens resultat pekar på att det är möjligt för till exempel PR-aktörer att kringgå journalisten som gatekeeper, genom att använda sig av olika strategier för marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)