"Målet är ju att barnen ska sugas in i miljön" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus på förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar förskolans lärmiljöer inomhus och hur de utformar den. Vi undersökte också hur förskollärare arbetar för att göra barnen delaktiga i utformningen. För att få fram deras uppfattningar använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare, med olika lång arbetslivserfarenhet, deltog. Studiens resultat visar att miljöns utformning utgår från barns intressen och behov. Det är deras mötesplats på förskolan där barnen kan utvecklas och lära. Resultatet visar att en välplanerad miljö kan främja barns lärande och utveckling, däremot finns det faktorer som påverkar utformningen. Resultatet har analyserats med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet. Eftersom perspektivet belyser individen i samspel med andra människor och artefakter där rika miljöer främjar barnens utveckling. Slutsatsen är att miljön är av betydelse och att flera faktorer kan påverka utformningen. Slutsatsen är också att förskollärares förhållningssätt har betydelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)