Påverkar engagemang och framsteg frekvensen av regelbunden träning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Elinor Eliasson; [2008]

Nyckelord: Engagemang; framsteg; regelbunden träning;

Sammanfattning:

Fysisk aktivitet är något som skulle kunna motverka det växande problemet med övervikt och kroniska sjukdomar. Tidigare forskning har visat att självförtroende, planering, och tidigare aktivitetshistoria kan predicera träningsbeteende. Syftet med denna studie är att undersöka om faktorerna engagemang och framsteg påverkar frekvensen av regelbundet träningsbeteende och om ålder och kön påverkar en eventuell effekt. Dessa begrepp har tidigare aldrig applicerats på träningsbeteende liksom stickprovet hade stor åldersvarians till skillnad från tidigare studier inom ämnet. En enkätundersökning gjordes på två gym i Stockholm med 80 deltagare. Resultatet visade att om den tränande söker framsteg med sin träning resulterar detta i att man tränar oftare, män tränar mer än kvinnor och desto äldre man är desto längre har man tränat regelbundet. Engagemang och framsteg visade ingen effekt på antal års regelbunden träning. Träningsbeteende bör implementeras som en naturlig del i vardagen redan som barn för att få ett ihållande träningsbeteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)