Sociala medier och självskattad hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan sociala medier och självskattad hälsa hos gymnasieungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Sociala medier är idag en integrerad del av människors vardagsliv och kan ses som en ny typ av hälsorelaterad levnadsvana som kan innebära både positiva och negativa hälsoeffekter för individen. Självskattad hälsa används för att mäta hälsostatus i en befolkning och lite forskning finns på hur användning av sociala medier påverkar människors hälsa generellt. Syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av sociala medier påverkar ungdomars självskattade hälsa samt vilka könsskillnader som finns. Målgruppen för studien är gymnasieelever och studien är baserad på kvantitativ data. En tvärsnittsstudie med en enkätundersökning som datainsamlingsmetod har använts. Frekvenstabeller har gjorts för att beskriva ungdomars användning av sociala medier och deras självskattade hälsa och chitvå test har använts för att påvisa eventuella samband. Resultaten visade på signifikanta värden mellan kön och självskattad hälsa samt mellan användning av sociala medier och självskattad hälsa. Resultatet har diskuterats utifrån teorin om övervägda handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)