Nya stambanan Hässleholm - Lund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Den svenska järnvägstrafiken är hårt belastad med den befintliga befolkningsmängden. Den nya Stambanan mellan Lund C - Hässleholm C som är en del av det nya järnvägsnätet upp till Stockholm, kommer inte bara att förse Sveriges befolkning med bättre kapacitet och fler resmöjligheter, utan kommer även minska restiden från dagens 4,5 H till 2,5 H (Hässleholm - Stockholm). Detta innebär inte bara bättre kollektivtrafikresande, utan möjligheterna för jobb och tillgänglighet blir också bättre. Syftet med detta arbete är att jämföra olika mål hos kommunerna som är involverade i projektet i Skåne, hur dessa mål kommer att uppnås samt en inblick i hur Trafikverket och kommunerna kommunicerar och kommer överens. För att få en helhetsbild av projektet och samtidigt förstå vilka problem som uppstår samt varför de uppstår, har en litteraturstudie genomförts. Sedan gjordes intervjuer för att komplettera litteraturstudien med mer specifik och djupgående information. Genom att förundersöka hur kommunerna upplever Trafikverkets kommunikation i detta nya projekt görs en djupdykning i intervjuer där näst intill var involverad kommun får besvara specifika frågor, och lämna sin åsikt om både projektet och kommunikationen. Totalt intervjuades sju berörda kommuner, Eslöv, Kävlinge, Svalöv, Höör, Hörby, Lund samt Hässleholm. Varje kommun fick samma frågor att besvara, men i svaren är det varierande synpunkter om den nya stambanan. De flesta kommunerna prioriterar miljöfrågor, medan andra koncentrerar sig mer på kapacitet, arbetsmarknaden och framtiden, såsom pendlingsmöjligheterna mellan regionerna. Det finns ett antal olika problem i projektet och de flesta problem som uppkommer i projektet är bland annat relaterat till miljö, såsom barriäreffekter och åkermark, kapacitetsbrist i Södra stambanan och kommunikationen mellan inblandade kommuner och Trafikverket. I en av intervjuerna beskrivs denna problemsituation som: ”Trafikverket planerar och bygger järnväg medan de i kommunen försöker planera och bygga ett samhälle”. Varje involverad kommun samt Trafikverket har sina egna mål och specifika prioriteringar, vilket ibland kan leda till svårigheter för alla. Kommunerna och Trafikverket är beroende av varandra, och detta examensarbete ger en inblick i hur kommunikationen mellan de fungerar samt hur man kommer överens för att alla skall vara tillfredsställda i projektet. Resultatet från studien visar att samarbetet är gott och där läggs mycket tid på samråd och kommunernas åsikter, men mycket av problematiken kvarstår eftersom lösningar inte alltid finns eller är tidskrävande. Slutsatsen som kan dras är alltså att initiativ finns men arbetsgången måste förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)