Fysikundervisning i förskolan - En kvalitativ studie om förskollärares metoder för lärande om fysik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Abstract Syftet med studien är att genom observation av fysikundervisning och förskollärares arbetssätt i en medvetet utvald förskola skapa förståelse för hur fysikundervisning kan göras och vad som har betydelse för barns förståelse. Studiens forskningsfrågor utgår från syftet och riktar sig dels mot praktiken, och det som observeras och dels mot mer generella processer. De två sista frågorna kan inte till fullo besvaras genom min studie, men observationen kan ses som ett exempel på hur det kan uttryckas i praktiken. Studiens frågeställningar är ’’Vilka arbetssätt använder förskolläraren i fysikundervisning i den utvalda förskolan? Vilka fysikaliska fenomen synliggörs inom undervisningen? Hur kan förskollärares kunskap påverka fysikundervisningen? och Vilken betydelse har förskollärares förhållningssätt och samspel för barns möjlighet att utveckla kunskap? Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv som har sin grund i Lev Vygotskijs tankar om lärande. Genom deltagande observation kunde jag observera förskollärare i det sociala och kulturella sammanhang i förskolan vid ett antal tillfällen och då fick jag ihop empiri för att kunna analysera förskollärares fysikundervisning vid olika situationer. Studiens resultat visar att förskolläraren använder ett undersökande arbetssätt i alla undervisningsaktiviteter som observerats. Både i den planerade aktiviteten och i mer spontana situationer. Förskolläraren samspel och kommunikation har stor betydelse för barns förståelse i ämnet fysik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)