Att handla professionellt. Används musik medvetet som pedagogiskt verktyg i förskolan? : Observation och intervju av fyra pedagoger

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

Sammanfattning: Abstrakt Syftet med mitt arbete var att undersöka hur medvetna pedagoger i förskolans verksamhet arbetar. Vet de alltid varför de gör det de gör, och speciellt hur medvetna är dem när de använder sig av musik som pedagogiskt verktyg. För att komma fram till resultatet bestämde jag mig för att följa fyra pedagoger en hel arbetsdag och gjorde videoobservationer. Dessutom genomförde jag kvalitativa djupintervjuer för att knyta ihop pedagogernas handlande och intervjusvar. Vid intervjuarna fick pedagogerna se filmsekvenser och fick därefter frågan, varför de gjorde som de gjorde. I mitt arbete jämförde jag mina resultat från undersökningen med vad det sägs i litteraturen. Det framkom i det slutgiltiga resultatet att pedagogerna är medvetna om sitt handlande och bemöter barnen på ett professionellt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)