Våldsamma män : En litteraturstudie om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och kvinnor utsätts oftare än män för mer allvarligt och upprepat våld. Våldsutövaren är i majoriteten av fallen, en man som kvinnan känner. Många människor anser att våld är en dum och meningslös handling och därför är det svårt att förstå varför männen väljer att använda sig av våld. I denna studie vill vi få en bättre förståelse över mäns våld mot kvinnor i nära relationer genom att utforska de bakomliggande orsakerna till mannens våldsbeteende. Vi har valt att göra en litteraturstudie där vi tar reda på vad forskning har identifierat i relation till detta fenomen. Metoden vi har valt att använda oss av är en systematisk litteraturstudie, som innebär att vi under arbetsprocessen systematiskt försökt besvara vår frågeställning genom att identifiera, värdera och analysera vetenskaplig forskning. De teorier vi utgått från vid analyseringen av vårt resultat är maskulinitetsteorin och den socioekologiska modellen. De valda teorierna växte fram efterhand som vi gick igenom materialet och vi märkte att våldets orsaker beskrivs utifrån flera olika faktorer. Inför analysen av resultatet och i samband med den empiriska analysen, identifierades fyra olika teman; individnivå, relationsnivå, samhällsnivå och strukturell nivå. Resultatet visar att mäns våld mot kvinnor kan se olika ut och det finns flera anledningar till att våldet uppstår. Faktorer som påverkar våldets uppkomst sker på olika nivåer och påverkar varandra på olika sätt. På individnivån påverkas mannen av upplevda erfarenheter i barndomen. Det kan handla om att mannen upplevt att hans pappa utövat våld mot hans mamma eller att han själv blivit utsatt för våld när han var liten. Relationsnivån utgår från faktorer som påverkar mannens samspel i nära relationer, vilket kan vara stress, alkoholkonsumtion, kommunikationsproblem eller att mannen känner ett hot mot sin relation med kvinnan. Samhällsnivån avser de sociala strukturerna som påverkar den miljö som mannen befinner sig i. Här beskrivs hur mannen påverkas av de sociodemografiska och socioekonomiska faktorerna, såsom arbetslöshet eller socialt umgänge. På den strukturella nivån påverkas mannen av samhällets kulturella normer och värderingar och här blir maskulinitet en tydlig faktor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)