Utformning av cirkulära affärsmodeller i startups - En explorativ undersökning utifrån två perspektiv och det nystartade företaget Kitchenware by Tareq Taylor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ohållbar konsumtion och produktion påverkar såväl dagens som framtida generationer då vi idagsläget brukar mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart enligt de planetära gränserna.För att komplettera tidigare forskning som pekar på en alltför långsam omställning till en mercirkulär ekonomi, behövs ytterligare studier som granskar nästa generations företag somgrundar sina affärsidéer på cirkulära koncept. Syftet med studien är att öka kunskapen om vadnystartade företag bör ta i beaktning vid utformning av cirkulära affärsmodeller för attframgångsrikt skapa en marknad och efterfrågan för restaurerade produkter. En kvalitativstudie med ett abduktivt förhållningssätt har utformats och då ett forskningsgap har konstateratsbaseras uppsatsen på en explorativ undersökning vilken är uppdelad i en förstudie och tvådelstudier, för att belysa viktiga faktorer utifrån två perspektiv. Resultatet av förstudien påvisar,utifrån det nystartade företaget Kitchenware by Tareq Taylor, hur en cirkulär affärsmodell kanutformas i praktiken. Resultatet av delstudierna påvisar, utifrån såväl affärsutvecklares ochhållbarhetschefers som konsumenters perspektiv, 19 viktiga faktorer att ta hänsyn till. De berörsåväl den operationella driften som förmågan att tydligt och informativt kommunicera medkonsumenter, vilka bör tas i beaktning. Faktorer som framhålls utifrån bägge perspektivenlikväl som med det teoretiska ramverket är existerande förutsättningar, kundsegment,kommunikation & information, tillit till varumärke, och incitament. Då dessa faktoreråterspeglas i de olika perspektiven samt det teoretiska ramverket kan de anses vara av störstvikt att ta hänsyn till vid utformning av cirkulära affärsmodeller för att skapa en marknad ochefterfrågan. För att underlätta och möjliggöra en snabbare övergång till en mer cirkulärekonomi anser författarna till denna uppsats att det krävs vidare forskning avseende utformningav cirkulära affärsmodeller överlag och i startups specifikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)