Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. Utifrån detta genomfördes sedan en kvalitativ studie där de tidigare nämnda peer to peer-låneförmedlarnas arbetssätt har analyserats och ställts i relation till hur de svenska storbankerna arbetar vid kreditgivning. Syftet har dels varit att analysera vilka metoder som respektive grupp tillämpar i sin kreditbedömningsprocess, samtidigt som fokus även har riktats mot hur den kreditsökande personens beteende i låneprocessen kan påverka kreditgivarnas arbetssätt. Resultatet tyder på att kredittagarens beteendemönster kan ha en inverkan på utformningen av de bedömningsmodeller som kreditgivarna tillämpar i termer av riskklassificering och lånevillkor. Detta återspeglas även i de undersökta arbetssätten, som till viss del uppvisar vissa likheter, men att de skiljer sig åt gällande vilken riskexponering respektive aktör utsätter sig för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)