CSR synas i sömmarna : drivkrafter och påtryckningar för CSR i två svenska textilföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Författare: Malin Hagbardsson; Linnea Hannebo; [2011]

Nyckelord: CSR; Textil; Drivkrafter; Påtryckningar;

Sammanfattning: Företagens sociala ansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) används i denna uppsats för att studera de problem som förekommer inom bomullsodling och textildetaljhandeln. Vilka drivkrafter respektive påtryckningar har textilåterförsäljare att arbeta med CSR och vad tycker de om CSR?Den här uppsatsen ska identifiera drivkrafter och påtryckningar med CSR i textildetaljhandeln. Dessutom ska likheter och skillnader mellan litteratur och de studerade textilåterförsäljarna Hemtex och Polarn o. Pyret jämföras. Uppsatsen avgränsas till litteratur om CSR och bomull respektive textildetaljhandeln samt en empirisk undersökning av Hemtex och Polarn o. Pyret.Slutsatsen som dras från uppsatsen är att påtryckningar och drivkrafter till att ett socialt ansvar tas kommer både från interna och externa intressenter. I litteraturgenomgången nämns medvetna kunder flera gånger som främsta drivkraft för CSR men i den empiriska undersökningen kom ett antal andra intressenter fram istället. Efter att ha genomfört den empiriska undersökningen visade det sig att båda företagen anser att det inte är kunderna som ställer krav på företagets CSR-arbete. De uppger istället granskning av media och intresseorganisationer som en stark påtryckning. De är tvungna att ha kontroll över hela kedjan annars riskerar de negativ publicitet om brister uppdagas. De sätter mycket press på företagen att vara aktiva i sitt arbete med CSR. En annan grupp som företagen tar mycket hänsyn till är de egna medarbetarna. En sista grupp intressenter som företaget känner press från är investerarna. De begär att deras investering ger avkastning på satsat kapital och ett sätt att undvika risker i företaget är just arbetet med CSR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)