Sjuksköterskors erfarenheter av ett överbeläggningsstopp

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Trots att Sverige har en hälso- och sjukvård av god kvalitet och tillgänglighet förekommer allt oftare idag en platsbrist i slutenvården med överbeläggningar som följd. Bidragande faktorer anses vara Sveriges ökande befolkning och att medellivslängden ökar. I takt med att befolkningen blir allt äldre tillkommer även ett ökat vårdbehov eftersom den äldre människan ofta har en högre multisjuklighet. På en medicinsk akutvårdsavdelning i västra Sverige har överbeläggningarna under en lång tid legat på höga nivåer som inneburit en ohållbar arbetsmiljö med hög arbetsbelastning och hotad patientsäkerhet som följd. Därför infördes ett överbeläggningsstopp i februari 2019 på den aktuella avdelningen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett överbeläggningsstopp på en medicinsk akutvårdsavdelning. Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes. Semistrukturerade intervjuer hölls med åtta sjuksköterskor och insamlade data analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Överbeläggningsstoppet bidrog till att antalet patienter per sjuksköterska blivit lägre, vilket medfört en mer hanterbar arbetsmiljö. Likaså medförde det rimliga förutsättningar för att kunna ge en god omvårdnad vilket också hade en positiv effekt på patientsäkerheten. Sjuksköterskorna på avdelningen var dock fortfarande utmattade och de kände en stress över att patienter blev kvar på akuten längre och att färdigbehandlade patienter fortfarande blev kvar länge på avdelningen i väntan på insatser från kommunen. Slutsats: Överbeläggningsstoppet var en nödvändig lösning för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten på avdelningen, dock kvarstår problemet med den höga belastningen på resten av sjukhuset eftersom vårdflödet fortfarande är lika högt. Istället blir patienter i större utsträckning kvar på akuten eller utlokaliseras till andra avdelningar vilket innebär ett större hot mot patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)