Ställ in dig i ledet! Effektiva team inom en auktoritär organisation.

Detta är en D-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration

Sammanfattning: Vi avser studera operativa team inom poliskåren, vad som gör dessa effektiva samt den kontext i vilken de existerar. Vi vill också undersöka huruvida eventuell diskrepans föreligger mellan teori och praktik inom området teameffektivitet. För insamlandet av empirisk data för denna uppsats har vi tillämpat en kvalitativ ansats. Vår huvudsakliga metod för datainhämtning är personliga intervjuer. Vår teoretiska referensram utgörs av Maslows hierarki, McGregors gruppteori, Belbins rollstrukturer för effektiva team, Kotters åtta steg för strategiska förändringsarbete samt Golemans teori kring emotionellt ledarskap och emotionell intelligens. Vår studie innefattar huvudsakligen poliser inom operativ polisverksamhet samt personer i ledande befattning inom Polismyndigheten i Skåne. Vår studie visar att det finns effektiva team inom operativ polisverksamhet i Polismyndigheten i Skåne. Drivkraften bakom effektiviteten är till stor del sociala faktorer. Ett internt ansträngt klimat inom organisationen samt ett totalitärt ledarskap påverkar individen negativt och därmed också teamens effektivitet. Ett svagt förtroende för ledningen gör att det är svårt att genomföra organisatoriska förändringar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)